Alliance Française Rotterdam

Korting
Studenten ontvangen op vertoon studentenkaart (MBO/HBO/WO) een korting van € 15,-.

Ondertekening
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier of met het aanvinken van de akkoordverklaring bij het digitale inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met het totaal te betalen bedrag en verbindt u zich voor de gehele cursus. Tevens verklaart u zich akkoord met de hieronder omschreven inschrijfvoorwaarden.

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijving voor een groepscursus Frans
• De minimumleeftijd voor de groepscursussen Frans is 18 jaar.
• De toelating tot een bepaald niveau is afhankelijk van het oordeel van onze docenten en de uitslag van de
niveautest.
• Voor uw eerste inschrijving tijdens het lopende cursusjaar, betaalt u:
• De cursuskosten
• Een bedrag van €20 voor de administratiekosten over één jaar (indien u langer dan 1 jaar geen cursus
heeft gevolgd betaalt u het bedrag opnieuw)
• Het studie- en oefeningenboek dat u tijdens de cursus zult gebruiken. Voor deze boeken worden geen
terugbetalingen verricht.
• Een cursist heeft geen toegang tot de cursus als de cursuskosten niet voldaan zijn vóór het begin van de lessen.
• Uw plaats in de cursus is gegarandeerd indien het volledige cursusbedrag, vóór aanvang van de cursus, betaald is.
• Zonder nader bericht onzerzijds zal de cursus beginnen op het in de brochure vermelde tijdstip.

Betaling
• De cursuskosten moeten volledig voldaan worden bij inschrijving.
• Betalingswijze voor bedrijven: Indien het cursusgeld door uw werkgever wordt betaald, kunnen wij een
rekening sturen mits naam en adres op het inschrijfformulier zijn vermeld. Aan particulieren sturen wij
geen rekening.
• U kunt per PIN, contant of per overschrijving betalen.
• Betaling in termijnen is niet mogelijk.
• Mocht ondanks bovenstaande niet worden betaald, dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan komen eveneens voor rekening van de cursist.

Cursusaanbod
• De Alliance Française Rotterdam heeft als doel om u optimale vooruitgang te laten boeken van cursus tot cursus
en om u de grootste diversiteit te bieden in het cursusaanbod.
• De Alliance Française Rotterdam behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren als er minder dan 8
inschrijvingen voor zijn. In dat geval zal de Alliance Française Rotterdam haar uiterste best doen u een alternatief
aan te bieden.
• Bij onvoldoende deelnemers kan de begindatum verschoven worden teneinde aan het vereiste aantal
inschrijvingen te voldoen.
• Indien u zich heeft ingeschreven en de cursus geannuleerd wordt, ontvangt u hierover telefonisch of per e-mail
bericht. In het geval van annulering worden de cursus- en administratiekosten volledig terugbetaald

Afwezigheid en annulering door de cursist
De cursuskosten worden niet terugbetaald in het geval u de lessen niet kan bijwonen of indien u uw inschrijving
annuleert, ongeacht de reden hiervoor.
• Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen vanaf de datum van inschrijving. Deze termijn vervalt zodra u start met de cursus.
• Lessen die u gemist heeft worden niet vergoed.
• Het is niet toegestaan dat iemand anders de cursus overneemt. Het gestorte lesgeld kan niet gebruikt worden voor een andere cursus-periode.

Klachtenafhandeling
De Alliance Française Rotterdam streeft naar een hoge klantentevredenheid onder haar cursisten. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over uw cursus, over de administratieve afwikkeling van uw inschrijving of heeft u een klacht van een andere aard? Laat het ons weten. We nemen uw klacht uiterst serieus. U kunt uw klacht schriftelijk in dienen:

1. per mail : bonjour@alliancerotterdam.nl

2. per post:
Stichting Alliance Française
tav mevr. E.W.A. van Lier bestuursvoorzitter
Westersingel 14
3014 GN Rotterdam

U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw mail of brief. We zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst behandelen. U ontvangt van ons een schriftelijke reactie. Indien u het niet eens bent met deze reactie, leggen wij uw klacht voor aan het Goethe-Institut, gevestigd te Rotterdam aan de Westersingel 9. U zult binnen 14 dagen na het afwijzen van onze reactie, van hen een schriftelijk antwoord ontvangen. Deze uitspraak zal bindend zijn. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

[hr_dotted]

Discount
Students receive a discount of €15.- on presenting their studentcard (MBO/HBO/WO).

Signature
By signing the inscription form or by checking the conditions of inscription and payment in the digital inscription form you agree on  paying the total amount and you register yourself for the whole courseperiod.  Also you agree on the hereunder mentioned conditions of registration.

Conditions of registration

Signing up for a French group course
• You have to be at least 18 to be able to join our French group courses .
• Admission to a certain level is left to the judgement of our teachers and the outcome of the placement test.
• When you register for a course,you pay:
• The course fee
• The administrative charge (€20) which is valid for 1 year (in case it has been longer than 1 year ago that you
followed a course with us will be charged this amount again)
• The books used during the course. There will be no refund for the books.
• Participants will not be admitted to the class if they have not paid the tuition fee before the starting date of the course.
• Your enrollment is guaranteed as soon as the course fee has been paid in full before classes start.
• With no futher notification from us courses will start on the date, day and time as announced in our course
programme.

Payment
• Tuition fee must be paid in full on registration.
• Ways of payment for companies: In case you course is paid by your employer we will send them an invoice on
the condition that you provide us with the address we can send the invoice at the moment of subscription. We don’t
send invoices to individuals.
• You can pay in cash, by PIN or by bank transfer.
• Payments in instalments are not accepted.
• In case payment is not arranged for regardless of above instructions we will contact a debt collection agency. The costs of which also will be for the student.

Course offer
• It is the objective of the Alliance Française Rotterdam to let you make the best possible progress from course to
course, offering you the largest possible diversity in courses.
• The Alliance Française Rotterdam reserves the right to cancel any course if the number of people registering falls
below 8. In that case, the Alliance Française Rotterdam will strive to offer you an alternative course.
• In case there are not enough students, commencement can be postponed to allow time for reaching the required
level of participation.
• In case the course you signed up for is cancelled, you will be notified by phone or e-mail. Tuition and administration fee for cancelled courses will be refunded in full.

Absence and cancellation by participant
There will be no refund of tuition fee if you cannot be present at the courses or if you cancel your registration,
whatever the reason.
• You have the right to cancel your inscription within 14 days after subscribing to a course. This term is no longer valid once you start joining the lessons.
• If you have missed a lesson, this lesson will not be refunded.
• It is not allowed to have another person take over your place in the course. The tuition fee paid can not be used for courses in other courseperiods.

Complaints by participant
The Alliance Française Rotterdam would like to have only satisfied costumers. But if there is a problem, or if you are not satisfied with the course, its administration or anything else? Please, let us know! We take complaints very seriously.

Please, write us:

by email: bonjour@alliancerotterdam.nl

by post:
Stichting Alliance Française Rotterdam
Attn: Mrs. E.W.A. van Lier – president of the board
Westersingel 14
3014 GN Rotterdam

You will receive a confirmation that we received your complaint within 5 workdays and we will handle your complaint within 14 days. You will receive a reply by mail or post. If you do not agree with our solution or reaction to your complaint, we will forward your complaint to the Goethe-Institut, situated in Rotterdam, at Westersingel 9. Within 14 days after declining our first reaction you will receive a written reaction from them. This answer will be decisive. We will always treat complaints confidentially. Complaints and reactions to it will be kept in our administration for at least one year.